Parkland Music 價目表 (舊生)

流行音樂課程 Pop & Rock Music Courses

  • 木結他、電結他、低音結他、小結他、流行鼓、木箱鼓、非洲鼓、流行鋼琴、電子琴、口琴、口風琴
  • 流行歌唱訓練課程