Parkland音樂台 許廷鏗 – 青春頌

【Parkland音樂台】
一日一感動: 許廷鏗 – 青春頌
記住要共最美的人分享每個夜晚
別忘掉原是靠堅持醫好每個傷患
既是有力挺起胸膛即管好好作反
無懼雨水沾濕兩眼

今日介紹大家一首勵志既歌。
意思唔係叫你趁後生去作反,
而係叫你趁有時間應該去闖,
去做啲唔會令自己遺憾既事,
藉著呢首歌大家不妨反思一下!
Parkland音樂台 Playlist: http://bit.ly/1LgSN31
許廷鏗 – 青春頌: https://youtu.be/NPa2FCTqd3g

btn_back