Parkland音樂台 及時雨 – 留白

【Parkland音樂台】
一日一感動: 及時雨 – 留白
當失去便會知多需要
感慨時光若可倒轉
記住懷緬 這個字 這一秒
浮華若水 珍惜 (未有限時)

當你靜下來感慨既時候,
配合呢首歌激昂既旋律,
強烈加重你感慨的心情。

既然時光唔可以倒轉,
咁就要好好珍惜眼前!
Parkland音樂台 Playlist: http://bit.ly/1LgSN31
及時雨 – 留白: https://youtu.be/8VONpsUTJ2s

btn_back